METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych

Projekty UE

Beneficjent Metropolis Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

realizuje projekt pn.

„Wdrożenie innowacyjnej usługi monitorowania produkcji roślinnej na potrzeby obsługi roszczeń odszkodowawczych, w wyniku opracowanego projektu wzorniczego.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cele projektu: 

Celem projektu jest rozwój firmy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożona zostanie nowa, innowacyjna w skali kraju usługa monitorowania produkcji roślinnej na potrzeby obsługi roszczeń odszkodowawczych.

Planowane efekty projektu:

Efektem projektu będzie upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej usługi przez wdrażanie autorskich rozwiązań, będących wynikiem profesjonalnego procesu projektowego.

 

Wartość projektu : 895 440.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 602 700.00 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.10.2019 do 31.08.2020 r.